ENGLISH   |   KOREA
회원 로그인
회원 가입

e-mail 로 발송된 내용을 확인한 후 인증하셔야 회원가입이 완료됩니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책에 동의합니다.
Enough rapidly from everybody's love and invertment
Mobile Lens   HOME  |  Product  | Mobile Lens
11.jpg
 
List
VEA Lens spec
1.3 MEGA Lens spen sheet
2.0 MEGA Lens spen sheet
5.0 MEGA Lens spen sheet
8.0 MEGA Lens spen sheet
VEA Lens spec
VGA Lens spec sheet
MODEL MVG-1013 (VGA)
Imagesize 1/10" 1.79
Construction2P
F/NO F/2.80
FOB 69.78 deg
TTL 1.96
FBL 0.66

1.3 MEGA Lens spen sheet
1.3 MEGA Lens spen sheet
MODEL MSX-6022 (1.3M)
Imagesize 1/6" 2.86
Construction3P
F/NO F/2.80
FOB 64.71 deg
TTL 3.40
FBL 0.88

2.0 MEGA Lens spen sheet
2.0 MEGA Lens spec sheet
MODEL MUX-5027 (2.0M)
Imagesize 1/5" 3.50
Construction3P
F/NO F/2.80
FOB 63.43 deg
TTL 3.45
FBL 0.95

5.0 MEGA Lens spen sheet
5.0 MEGA Lens spen sheet
MODEL P4E441P (5.0M)
Imagesize 1/4" 4.54
Construction4P
F/NO F/2.46
FOB 87.0 deg
TTL 3.4
FBL 0.8

8.0 MEGA Lens spen sheet
8.0 MEGA Lens spen sheet
MODEL P4E541P (80.M)
Imagesize 1/4" 4.5.7
Construction4P
F/NO F/2.4
FOB 87.0 deg
TTL 3.4
FBL 0.8